Nguyen Co Thach in the Views of Thai Media in 1980 (เหงวียนเกอธัคในทัศนะสื่อไทย ปี 1980)

ธนนันท์ บุ่นวรรณา / Thananan Boonwanna

บทคัดย่อ


บทความวิจัยเหงวียนเกอธัคในทัศนะสื่อไทย ปี 1980 เป็นงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย ทางประวัติศาสตร์ มุ่งวิเคราะห์เอกสารชั้นต้นประเภทหนังสือพิมพ์ไทยจาก 9 สำนักพิมพ์ ได้แก่ มติชน ไทยรัฐ สยามรัฐ เดลิไทม์ เสียงปวงชน ดาวสยาม บ้านเมือง เดลิมิเร่อร์ และเดลินิวส์ ที่นำเสนอข่าวเหงวียนเกอธัคในระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 1980 พบว่า เหงวียนเกอธัคขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของ ปัญหากัมพูชา เขาได้มีโอกาสเดินทางเข้ามายังประเทศไทย 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งสื่อไทยได้นำ เสนอข่าวเกี่ยวกับเขาอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเหงวียนเกอธัคมีความสำคัญต่อไทย มากเพียงใด โดยภาพของเหงวียนเกอธัคถูกนำเสนออย่างมีพลวัต ครั้งแรก การนำเสนอ ข่าวเกี่ยวกับเหงวียนเกอธัคของสื่อไทยซึ่งเป็นช่วงแรกของการบุกยึดกัมพูชาของเวียดนาม ได้ไม่นาน การนำเสนอข่าวของสื่อไทยได้สร้างการรับรู้ว่า เหงวียนเกอธัคเป็นใครและ มีความสำคัญอย่างไร แต่ยังไม่มีการสร้างภาพในแง่มุมบวกหรือลบต่อตัวเขา ครั้งที่สอง การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของเหวียนเกอธัคในระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 1980 สื่อไทยได้นำเสนอภาพเหงวียนเกอธัคทั้งในเชิงบวกและลบขึ้นกับบริบทที่เหงวียนเกอธัค พำนักอยู่ในไทย แต่ส่วนใหญ่เน้นการนำเสนอภาพด้านบวกมากกว่า เช่น เหงวียนเกอธัค เป็น “ทูตสันติภาพแห่งฮานอย” “นักการทูตที่ใจเย็นที่สุด” “อารมณ์สนุกสนาน” “เป็นคนสุภาพ” เป็นต้น ครั้งที่สาม ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 1980 เป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ สู้รบกันของทหารเวียดนามและทหารไทยที่บ้านโนนหมากมุ่น ขณะนั้นเหงวียนเกอธัค เข้ามาประเทศไทยเพื่อเป็นการแวะพักและเพื่อเดินทางไปยังที่หมายอื่น แต่ผลจาก เหตุการณ์บ้านโนนหมากมุ่นและจากการให้สัมภาษณ์ของเหงวียนเกอธัคที่ไม่แสดงให้เห็นถึง ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สื่อไทยนำเสนอภาพเหงวียนเกอธัค เปลี่ยนไปในทางลบมากขึ้นและเหงวียนเกอธัคถูกนำเสนอภาพให้กลายเป็นผู้ร้าย ในประวัติศาสตร์ไทยเป็นครั้งแรก

คำสำคัญ: เหงวียนเกอธัค, สื่อไทย, ทัศนะ, มุมมอง

ABSTRACT


This project used the historical research method and focused on Thai newspapers from nine publishing houses, namely Matichon, Thairath, Siam Rath, Daily Time, Siang Puangchon, Star Siam, Banmuang, Daily Mirror and Daily News, which presented news about Nguyen Co Thach from March to July 1980. It found while he was the Foreign Minister of Vietnam during the beginning of the Cambodian issue, he visited Thailand three times. Each time the Thai media presented his news, reflecting how important he was to Thailand. The first presentation of him in Thai media was during the first phase of Vietnam’s invasion of Cambodia. Nguyen Co Thach was presented by the Thai media as an important person. It created neither a positive nor negative image. The second period was Nguyen Co Thach’s official visit on May 17-20. The images presented were both positive and negative depending on the situation, but mostly positive. For example, Nguyen Co Thach was referred to as the “Ambassador of Peace of Hanoi”, “the most compassionate ambassador”, “a fun person”, and “a gentleman.” The third period, at the end of June, was during the fighting between Vietnamese and Thai soldiers at Ban Non Mak Mun, when Nguyen Co Thach visited Thailand briefly before continuing his next trip. However, he did not express any responsibility for the fighting at Ban Non Mak Mun in his interviews, which resulted in negative attitudes of the Thai media towards him. Nguyen Co Thach was presented as a villain in Thai history for the first time.

Keywords: Nguyen Co Thach, Thai media, views

KEYWORDS


เหงวียนเกอธัค; สื่อไทย; ทัศนะ; มุมมอง; Nguyen Co Thach; Thai media; views;

FULL TEXT:


pdf